Item Details : Item # RAH9238B1 , RAH9238B1 92 x 92 x 38 mm 230 V AC Fan